Общи условия

 1. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между ХОУК МАЙНДС ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: https://point1.bg/ , наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

 1. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

 1. Наименование: ХОУК МАЙНДС ООД, ЕИК 205119042
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. Пушкин 19А
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Велинград, ул. Пушкин 19А
 4. Данни за кореспонденция: гр. Велинград, ул. Пушкин 19А, тел: 0877 57 28 82, office@digitalspring.bg
 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 6. Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл:cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 817083492

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Електронният магазин функционира при правилата, описани в Общите условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито, че сайтът на последния не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

Прекратяването на достъпа по чл.5, грешките по чл.4, както и промените на структурата и съдържанието по чл.6  не рефлектират върху поръчаните и заплатени стоки от Ползвателя и не засягат правото му да ги получи.

 1. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Доставчикът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Електронния магазин. 

(7) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува, разпространява поместеното.

Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Електронния магазин става след одобрение от Доставчика, с оглед на спазване на международните стандарти за общуване в интернет.

Чл. 8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Чл. 9. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.

(2) За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) С попълване на данните си за регистрация Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.

Чл. 11. В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

Чл. 12. (1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й.

След влизане / логване в профила си в Електронния магазин, Ползвателят може да вижда персонализирани цени, в случай, че Доставчика е заложил такива за профила му.

(2) Цената на доставка не е включена в цената на продукта.

 1. Сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

(4) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.

В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.

(6) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:

– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, системата на Електронния магазин.

– Поръчка през системата на Електронния магазин.

(7) Ползвателят се задължава да попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Разплащане/Приключване на поръчката/Завършване на поръчката: Име, Фамилия, Телефон, Адрес на електронната поща, Населено място, Пощенски код, Улица и номер, Квартал, Номер на блок, Вход, Апартамент.

– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.

– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.

– Ползвателят избира метод на доставка / взимане на продуктите и избира от предоставените опции / попълва необходимите полета;

– Цената на доставката се начислява както следва:

Доставката е безплатна за Ползватели, които притежават Промо код осигуряващ безплатна доставка, в случай че при процеса на поръчка са го заложи коректно в системата и го ползват спрямо предварително упоменатите му условия и ограничения за ползване на притежавания от него Промо код.

Цената на доставка се изчислява на страница Разплащане / Приключване на поръчката / Завършване на поръчката на база коректно въведените данни от Ползвателя в графа Доставка.

– Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката:

Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки.

Онлайн плащане чрез кредитна/дебитна карта – Ползвателят заплаща цялата дължима сума като следва стъпките, заложени в системата. 

При взимане на място от обект / офис на Доставчика – Ползвателят заплаща цялата дължима сума при взимане на поръчаните стоки от обект / офис на Доставчика и след предварително уговаряне на ден и час.

– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.

– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Съгласявам се с общите условия“; Отправянето на поръчка по телефона произвежда действие на съгласие с общите условия.

– Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване;

– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.

Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.

(10) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.

(11) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.

(12) За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон.

(13) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.

(14) Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 10 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в банковата сметка на Доставчика при избран метод на плащане кредитна/дебитна карта. 

Чл. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка, както и ако не са доставени по вина на куриерската фирма. В последния случай се прилагат общите условия на куриера. Доставчикът не носи отговорност и в случай на форсмажор – (например природно или климатично бедствие, стачка, пандемия, локдаун и военно положение).

Чл. 15 Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 1. Отказ от договор за покупко-продажба

Чл. 16. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.

(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите.

(3) В този случай, той трябва да върне стоката на Доставчика във вида,в който я е получил, и без да я е ползвал със съхранени всички лепенки и обозначителни знаци. 

Чл. 17. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми ( цената на стоката и данъка), получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа. Срокът се удължава с толкова дни, с колкото е забавено изпълнението по ал. 3 на чл.16. В случай на форсмажор, срокът тече от датата на отпадането на форсмажорното обстоятелство.

(2) Доставчикът не възстановява допълнителните разходи за доставка на стоките, освен ако отказът не е настъпил преди стоките да бъдат изпратени.

(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.

Чл. 18. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

VII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост или фотографиите и каталозите в магазина, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VIII. Други условия

Чл. 21. Доставчикът попадат в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Чл. 22. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 9.08.2021 г.

Чл. 25. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 26. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.